Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod budowę obwodnicy Wrześni.

Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza trasy projektowanej drogi w pasie 500 m.

Przedmiotem inwentaryzacji będzie wykrycie:

chronionych gatunków roślin,
chronionych gatunków zwierząt (ptaki, płazy, gady, ssaki oraz wybrane owady) oraz ich siedlisk,
cennych i chronionych siedlisk przyrodniczych, z uwzględnieniem Dyrektywy siedliskowej i Dyrektywy ptasiej,
drzew o wymiarach kwalifikujących je do uzyskania ochrony jako pomniki przyrody,
innych cennych elementów środowiska przyrodniczego