Inwentaryzacja przyrodnicza.

Kompleksowa inwnetaryzacja przyrodnicza trasy projektowanego gazociągu Lwowek-Odolanów o długości ok. 250 km (w pasie 500 m).

Przedmiot inwentaryazcjibyło wykrycie:

  1. chronionych gatunków roślin,
  2. chronionych gatunków zwierząt (ptaki, płazy, gady, ssaki oraz wybrane owady) oraz ich siedlisk,
  3. cennych i chronionych siedlisk przyrodniczych, z uwzględnieniem Dyrektywy siedliskowej i Dyrektywy ptasiej,
  4. drzew o wymiarach kwalifikujących je do uzyskania ochrony jako pomniki przyrody,
  5. innych cennych elementów środowiska przyrodniczego