Raport oddziaływania inwestycji (budowy drogi w Czarnkowie) na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi klasy G w Czarnkowie.