Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej).

W związku z postępowaniem przygotujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

Koordynujemy bieżąco proces uzyskania stosownej decyzji.

W szczególności dbamy, żeby warunki, na jakich zostanie wydana decyzja, nie stanowiły przeszkody w realizacji inwestycji.

Rodzaje inwestycji, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej.

Decyzji środowiskowej wymagają inwestycję, które zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są do inwestycji mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Jeżeli planowana inwestycja znajduję się w pobliżu obszaru natura 2000 zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  należy zwrócić się do właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przez wystąpieniem o następujące rodzaje decyzji i pozwoleń:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów,
 • decyzja określającą szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
 • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
 • decyzje ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych,
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • decyzja o ustaleniu autostrady,
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 • decyzja o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.);
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
 • zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
 • decyzje o zezwoleniu na założenie lotniska.