W związku z implementacją Dyrektyw Unijnych w Polsce znowelizowano ustawę Prawo ochrony środowiska (POŚ).

W świetle nowych przepisów każdy przedsiębiorca prowadzący instalację IPPS (która posiada pozwolenie zintegrowane) zobowiązany jest to złożenia raportu początkowego zwanego również raportem bazowym. Tego typu raport wymagany jest również w przypadku nowych wniosków.

Raport początkowy zawiera informację o wpływie instalacji na stan środowiska gruntowo-wodnego. Powinien zawierać informację pozyskane z przeprowadzenia analiz laboratoryjnych próbek gruntu.

Sporządza się go na podstawie ustawy POŚ (obecnie trwają pracę nad projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w którym zostanie ustalony zakres raportu).

Obecnie nie ma jednak szczegółowych wymagań dot. zakresu raportu.

Przygotowując analizę nasza firma sporządzi szczegółową inwentaryzację substancji powodujących wystąpienie ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi, wody. Przeanalizujemy te substancję, które są wykorzystywane, produkowane lub uwalniane z terenu zakładu.

Przygotujemy dokument, dzięki któremu organ może odstąpić od nakazu przeprowadzania badań gruntu (raportu bazowego).

W przypadku dużych instalacji powodujących zanieczyszczenie gruntu (jeżeli zostaną przekroczone standardy jakości gruntu) wykonamy badania geotechniczne
i pomożemy przedsiębiorcy przygotować odpowiednie dokumenty.