Pozwolenia zintegrowane IPPC (Integrated Poluttion Prevention and Control)

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy POŚ z dnia 27 kwietnia 2001 r. „pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości”.

Listę przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wniosek należy przedłożyć właściwemu organowi przed uruchomieniem instalacji.

Przeniesienia praw i obowiązków (decyzji) na inny podmiot należy dokonać przed dokonaniem zmiany właściciela zakładu.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy (bazowy).

Nasza firma koordynuje proces uzyskania stosownego pozwolenia od momentu złożenia wniosku aż do uzyskania decyzji.

Uczestniczymy w wizjach i kontrolach Organów.

Opracowujemy zmiany oraz aktualizacje pozwoleń zintegrowanych.

Posiadamy doświadczoną kadrę ekspertów z dziedzin:

  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • ochrony powietrza,
  • gospodarki odpadami,
  • ochrony przed hałasem.