W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), ochrona przyrody na obszarach Natura 2000 związana jest z ograniczeniem działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  inwestycja, która nie kwalifikuje się jako mogąca zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ale może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 będzie wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Obowiązek przeprowadzenia ww. oceny nakłada regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Powyższe przepisy nie zakazują jednak realizowania przedsięwzięć na obszarach Natura 2000.

Jeżeli organ właściwy do udzielenia decyzji (np. pozwolenia budowlanego) stwierdzi, że inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nakaże Inwestorowi przedłożenie do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu ww. karty RDOŚ może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar NATURA 2000 (może również odstąpić od nakładania takiego obowiązku jeżeli stwierdzi brak wpływu).

W ramach przygotowania dokumentacji nasza firma dokładnie przeanalizuje wpływ planowanej inwestycji na chronione elementy środowiska, dla których utworzono obszar Natura 2000.

Posiadamy doświadczoną kadrę przyrodników. Wykonamy inwentaryzację przyrodniczą oraz monitoring środowiska, która pozwoli dokładnie rozpoznać zasoby środowiska.

Koordynujemy proces uzyskiwania przez Wnioskodawcę stosownej decyzji.