W ramach wykonania inwentaryzacji wskażemy chronione gatunki roślin, zwierząt oraz grzybów, a także siedliska przyrodnicze z uwzględnieniem dyrektywy siedliskowej i ptasiej Unii Europejskiej, występujące w miejscach inwestycji.

Przeanalizujemy szlaki migracji płazów, gadów i ssaków, a także sprawdzimy skuteczność wykonanych przejść i przecisków.

Wykonujemy pełną inwentaryzację cieków wodnych pod kontem ichtiofauny; uzyskamy pozwolenie na prowadzenie odłowów ryb.

Wyniki inwentaryzacji przedstawimy w formie tekstowej, tabelarycznej oraz GIS.

Dysponujemy doświadczoną kadrą ekspertów z dziedziny:

  • ornitologii,
  • herpetologii,
  • botaniki, biologii roślin, siedlisk,
  • mykologii,
  • chiropterologii,
  • ichtiologii,
  • entomologii,
  • zoologii (mammologii),
  • technik systemów GIS.