Raport o oddziaływaniu na środowisko (raport OOŚ) jest jednym z głównych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Raport zawiera informacje, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować planowane przedsięwzięcie w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia (zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko) raport jest lub nie jest załączany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport załącza się do wniosku w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznych nośnikach danych.

Zgodnie z postanowieniami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport OOŚ powinien zawierać następujące elementy:

 • opis planowanego przedsięwzięcia, jego charakterystykę oraz warunki użytkowania terenu w trakcie budowy i eksploatacji lub użytkowania, cechy procesów produkcyjnych, a także przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
 • opis elementów przyrodniczych objętych zakresem oddziaływania, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
 • opis zabytków objętych ochroną (na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), istniejących w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub obszarze jego oddziaływania opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
 • opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i racjonalnego wariantu alternatywnego, a także wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów z uwzględnieniem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko (jego elementy oraz dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, a także powiązania między nimi) i na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • opis zastosowanych metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe, oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji,
 • opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów sieci Natura 2000 oraz ich integralność,
 • założenia do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków i programu zabezpieczenia istniejących zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego, a także analizę i ocenę możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków objętych ochroną prawną – jedynie w przypadku dróg zaliczonych do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko,
 • porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT, jeżeli przedsięwzięcie związane jest z użyciem instalacji,
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, wraz z określeniem granic ewentualnego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu i wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych oraz sposobów korzystania z nich – wymóg ten nie dotyczy budowy dróg krajowych,
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • analizę potencjalnych konfliktów społecznych,
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego realizacji i funkcjonowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów sieci Natura 2000 oraz ich integralność,
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.

W raporcie powinno się także znaleźć streszczenie w języku niespecjalistycznym.