Decyzja – pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

  • szczególne korzystanie z wód,
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenie wody podziemnej,
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

Nasza firma opracowuje kompletne wnioski wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz załączników do dokumentacji wod-kan.

Opracowując pozwolenie wodnoprawne, w razie konieczności, wykonamy inwentaryzację ichtiofauny – odłowy ryb wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na odłowy.