Zgodnie z art. 232 ust. 2 ww. ustawy, zezwolenie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, które zostało wydane na podstawie dotychczasowej ustawy, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czyli do 23 stycznia 2015 r.

Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r., obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane dla instalacji wytwarzającej odpady:

  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Instalacja to:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować wytworzenie odpadów.

Zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach organem właściwym w przedmiotowym postępowaniu jest marszałek województwa

  • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25000 Mg,
  • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

starosta – w pozostałych przypadkach.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.