Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który zawiera podstawowe dane o charakterze i skali planowanej inwestycji.

Dokument ten jest wymagany w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej – czyli dla wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kartę informacyjną przedkłada się także w przypadku realizacji przedsięwzięcia jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska uzna, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ww. postępowania jest w większości przypadków wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jedynie w poniższych przypadkach postępowanie przeprowadzane jest przez organy:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przeprowadza postępowania w sprawie OOŚ dla następujących przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

  • dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych,
  • przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych;
  • przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich;
  • zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny;
  • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
  • inwestycji w zakresie terminalu;
  • inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi;
  • przedsięwzięć związanych ze zmianą lub rozbudową wyżej wymienionych;
  • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przeprowadza postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących;

3. Starosta przeprowadza postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.