Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  (Dz.U. Nr 130,poz. 881) określa listę instalacji, które nie wymagają pozwolenia.

Wszystkie pozostałe instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Zgodnie z art. 220 ust.1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacje, które nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, mogą podlegać obowiązki zgłoszenia organowi ochrony środowiska na podstawie art.152 ust.1 ustawy POŚ.

Instalacje wymagające zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U.  Nr 283, poz. 2839).

W ramach wykonywania wniosku nasza firma wykona wszystkie niezbędne badania w tym modelowanie (wykorzystujemy w tym celu program Operat FB). Uczestniczymy i koordynujemy proces uzyskiwania stosownej decyzji/pozwolenia.